(1)
Olavides, J. .; Jucutan, B. .; Bolivar, J. .; Pahamutang, M. J. . Supply Management System. AASgBCPJMRA 2020, 2.